Boom

Abscis Architecten -

Een beeldkwaliteitsplan is geen ontwerp, maar een leidraad of visie die aan de hand van dui­delijke ambities en concrete strategieën bloot legt wat de mogelijkheden zijn. Het beeldkwa­liteitsplan vertaalt deze visie in ontwerp­voorbeelden, profielen en referenties voor de verschillende deelgebieden/projectzones, maar zonder een hypotheek te leggen op de toekom­stige ontwikkelingen.

Het beeldkwaliteitsplan zet een samenhangend beleid uit tussen bebouwde en onbebouwde ruim­te, met specifieke aandacht voor de verbete­ring van de verbondenheid met de omliggende bebouwing en het landschap van de Rupelvallei.

De vorming van het huidige landschapsbeeld is gegroeid doorheen de vele jaren van ontgin­ning en steenbakkerijnijverheid,  grootschalige klei-ontginningsputten geschei­den door een hoofdstraat op de cuestakam die de verschillende dorpen van de Rupelstreek met elkaar verbindt.

Het huidige landschapsbeeld bestaat hoofdzakelijk uit grote topografische hoogteverschillen onder de vorm van taluds en microreliëfvormen. Door de aanwezigheid van die verschillende taluds ontstaat een fysische en visuele begrenzing van het ruimtelijk beeld. Een afgebakende plek met een eigen identiteit.

In een eerste benadering d.m.v. ontwerpend on­derzoek is ervan uitgegaan dat het maximale programma zoals vooropgesteld in het RUP wordt gerealiseerd. Door een subtiele verschuiving in de bouwblokken en een beperkte stapeling van een aantal woningen ontstaat er in het ge­bied toch ruimte voor een kwalitatieve groene buitenruimte die de wijk voorziet in een ont­moetingsplek waarbij de identiteit van de wijk wordt versterkt.

Het voorliggend ontwerpend onderzoek vertrekt vanuit de ambitie om de verschillende ‘Dragers van het ruimtelijke beeld’ samen te brengen onder de vorm van ‘planlagen’. Parallel daaraan zal bij uitvoering van de opdracht een toolbox worden ontwikkeld waar architectuur en publieke ruimte samen de kwaliteit bepalen vanuit een ruimtelijke en functionele logica. Het is een leidraad om de toekomstige ontwikkelingen op elkaar af te stemmen, ondanks de verschillende fasering en architectuur.

Ontdek in Boom ook het baken "Schorrezicht Boom"

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook

Ontdek ook deze Landschap, stedenbouw en publieke ruimte Projecten

masterplan Hamme. Hamme
Nieuw Kortrijk, tuinwijk 2.0. Kortrijk
Howest Brugge. wedstrijd
Masterplan sociale huisvestingssite Jubileumlaan. Gent
Haalbaarheidsstudie Zomergem. Zomergem
Campus KTA Casinoplein masterplan . Gent