ZELLIK

Abscis Architecten -

Zellik, een deelgemeente van Asse, is een verstedelijkt gebied aan de rand van Brussel dat uit een zeer diverse bevolking bestaat. Het ontbreekt het centrum van Zellik aan voldoende openbare ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kinderen samen kunnen buiten spelen.

DOEL

De Gemeente Asse wil een masterplan dat bijdraagt aan een integratie van deze diverse samenstelling van mensen. Het moet mensen uitnodigen om buiten te komen, om elkaar te leren kennen, om sociale cohesie te bevorderen. Dit project moet mensen uit hun isolement halen en zorgen voor ontmoeting. Er dient oog te zijn voor publieke beweegvriendelijke ruimte voor kinderen; een goede mix van rustige plekken gecombineerd met speel- en beweegzones; om elke Zellikenaar te prikkelen hier te vertoeven.

Naast de herinrichting van beide groenzones vormt de verbinding tussen deze twee zones een belangrijk doel van dit masterplan. Deze verbinding moet toegankelijk zijn; er dient oog te zijn voor veelvuldig gebruik door voetgangers, fietsers en (schoolgaande) kinderen.

Het tweede deel van de opdracht is de volledige architectuuropdracht voor de bouw van het vrijetijdscentrum. Een nieuw hedendaags ontmoetingscentrum moet worden opgetrokken, met culturele activiteiten alsook een bibliotheek, cafetaria, jeugdlokalen, een kunstacademie en verschillende polyvalente zalen die ter beschikking staan voor de inwoners van Zellik.

MASTERPLAN

Ons voorstel voor het masterplan bevat een aaneenschakeling van stedelijke ruimtes die de inwoners van Zellik begeleiden naar het nieuwe vrijetijdscentrum, een geanimeerde wandeling met activiteiten die álle inwoners van Zellik samenbrengen:

De ruimte vandaag:

Uit een eerste lezing van het projectgebied zien we een ruimte zonder gezicht, een verzameling van leegstaande of achtergestelde gebouwen, ongedefinieerde buitenruimten die onderhevig zijn aan omgevingslawaai. De huidige ruimte heeft een bijzonder potentieel door haar ligging en schaal in de rand van de dorpskern.

De toekomstige ruimte:

De toekomstige ruimte heeft een brede en meervoudige functie in te vullen, die binnen haar maatschappelijke rol de noodzakelijke programmatie moet opnemen en tevens de nodige ‘ademruimte’ behoudt om het ruimtegevoel van een hedendaags park te bestendigen. Binnen deze evenwichtsoefening stellen wij enkele belangrijke uitgangspunten voor waaraan de toekomstige parkruimte moet voldoen:

  • Een nieuw park met een duidelijke verankering met zijn nabije omgeving. Een nieuw gezicht met een meervoudige taakstelling binnen de maatschappelijke- en sociale geleding van het dorp.
  • Een verankering van de scholencampus met het park. Het gedeelde ruimtegebruik van het park draagt bij tot de ambiance en de levendigheid van de parkruimte.
  • Het bijkomende woonprogramma dat bijdraagt tot het verhogen van de kritische massa. Een kritische massa die bestaat uit verschillende bewonersprofielen.
  • Een potentieel aan werkgelegenheid dat in overeenstemming is met de aard van de locatie.

VRIJETIJDSCENTRUM

Het vrijetijdscentrum wordt ontworpen als een vrijstaand gebouw tussen het nieuwe park en de ringweg, en tussen het vrijetijdsplein en het jeugdplein. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de leesbaarheid van het gebouw en de onderlinge relaties tussen de verschillende functies. In hoofdzaak heeft het gebouw één duidelijke hoofdingang aan het vrijetijdsplein, die toegang biedt tot een centrale ontmoetingsruimte die alle functies verbindt, en waarvan de ‘agora’ het kloppend hart is. Zo wordt een context gecreëerd die de verschillende gebruikers toelaat met elkaar in contact te treden. Deze centrale ontmoetingsruimte is opgevat als een extensie van de pleinen aan beide zijden, doorheen het gebouw, die op zijn beurt een rechtstreekse toegang biedt tot alle functies van het gebouw. Door ook rechtstreekse ingangen voor cafetaria, jeugdontmoetingscentrum en jeugdcafé te voorzien, is het mogelijk de functies onafhankelijk van mekaar te gebruiken.

Het volume waarin de bibliotheek zich bevindt is geknikt, waardoor het zich richt naar de nieuwe park-as en contact zoekt met het centrum van Zellik. Met deze beweging wordt het vrijetijdsplein omsloten en worden de bezoekers naar de ingang in de knik geleid. Op de hoek van het volume geeft het terras een accent aan de nieuwe bibliotheek van Zellik. Vanop de R0 wordt vooral de zuidgevel met het jeugdplein zichtbaar. De bezoekers van het jeugdcafé en de andere jeugdfuncties kunnen het gebouw langs deze weg betreden. Deze secundaire inkom wordt eveneens geaccentueerd door de specifieke dakvorm. Door de dakvorm en het materiaalgebruik krijgt elke cluster zijn specifieke uitstraling, die door de ontmoetingsruimtes tussenin toch functioneert als één gebouw.

We vatten het vrijetijdscentrum op als een deel van de stedelijke ruimte. Geïntegreerd tussen een nieuw park en de pleinen wordt het een katalysator voor het leven en de activiteiten die zich in Zellik afspelen. We ontwerpen de agora als een publiek plein, die garandeert dat iedereen welkom is, onafhankelijk van leeftijd, gender, fysieke mogelijkheden of achtergrond. Want daarin zit de kracht van de publieke ruimte, in de gelijkheid van zijn gebruikers.

Ons ontwerpvoorstel werd niet weerhouden.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -