2008 Hasselt

Abscis Architecten -

Deze studie behelst de inplanting van een stadscampus te Hasselt op de site van de “Gevangenis” en haar directe omgeving.  De studie vertrekt van een grondige analyse van de bestaande ruimtelijke structuur van de site en haar bebouwing, van de mogelijke herbruikbaarheid van de gevangenisgebouwen en van de structurele en bouwfysische toestand van deze gebouwen.  Verschillende ruimtelijke scenario’s – gaande van volledige sloop tot (gedeeltelijke) herbestemming van de gebouwen – worden onderzocht. Deze scenario’s laten toe om de verschillende ambities en verlangens in kaart te brengen en deze te toetsen aan hun realiteitszin, zowel naar stedenbouwkundige en architecturale inpassing als naar kostprijs, fasering en haalbaarheid.

Een masterplan voor de inplanting van de stadscampus brengt duidelijkheid in de ontwikkelingsmogelijkheden en –beperkingen van deze site als een groene stadscampu. De uiteindelijke bedoeling is om zowel het bouwconcept als het facility management zo goed mogelijk af te stemmen op de middelen, de behoeften en de filosofie van beide onderwijssinstellingen, en dit op korte en langere termijn.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -