wedstrijd

Abscis Architecten - visualisatie G2 Architectural Graphics

In de stationsbuurt van Brugge wilde HOWEST een masterplan voor een geïntegreerde duurzame campus.

Abscis Architecten - visualisatie G2 Architectural Graphics

visualisatie G2 Architectural Graphics

Abscis Architecten - visualisatie G2 Architectural Graphics

visualisatie G2 Architectural Graphics

We streven naar een open campus zonder harde grenzen, verbonden met de omgeving.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - schema axonometrie clusters 1-2-3

schema axonometrie clusters 1-2-3

“De ruute”

Een ‘ruute’ is Brugs dialect voor ‘ruit’, ‘raam’ of ‘venster’. In oorsprong heeft het woord de bouwkundige betekenis van ‘opening in een muur’, waar doorheen gekeken kan worden en licht naar binnen kan vallen. Als ‘venster op de wereld’ staat de ‘ruute’ ook symbool voor het onderwijs, als ‘ruute’ naar kennis, ervaring, inzicht, zelfontplooiing, diversiteit, innovatie… In ons ontwerpvoorstel voor de uitbreiding van de Brugse Howest-campus vormt ‘de ruute’ letterlijk en figuurlijk het centrale thema.

Masterplan

Het masterplan bepaalt dat de bestaande en nieuwe gebouwen en buitenruimtes met elkaar worden verbonden door een helder circulatiepatroon op en rond de site. De buitenruimte zal niet worden afgesloten van zijn omgeving en staat zo open voor iedereen. Dit ontwerpvoorstel zuivert het huidige kluwen van leslokalen, administratieve en recreatieve functies, parkeerruimte en groenomgeving uit tot een helder leesbaar geheel door de drieledigheid van de site te koppelen aan de drie belangrijkste thema’s binnen het project: Schoolfuncties, Mobiliteit en Groen/Water-beleving.

Masterplan - Buiten de Grenzen

Onze masterplanvisie eindigt niet bij de perceelsgrenzen van de site van Howest, maar kleurt ook buiten de lijnen, over de perceelsgrenzen heen. Hiermee beogen we in eerste instantie een homogeen beeld en coherente ruimtelijke visie op de omgeving, maar willen we ook aantonen dat meerdere partijen samen voordeel kunnen halen uit samenwerking en dialoog, ruimte delen en gemeenschappelijke voorzieningen. We streven zo naar een open campus zonder harde grenzen, verbonden met de omgeving. Het ontwerpvoorstel voor de omgevingsaanleg is daarom geconcipieerd als een ‘vloeiend’ landschap over alle zones heen, met zachte overgangen tussen publieke en private ruimte, tussen bebouwing en open ruimte, tussen verharde oppervlakken en groen. Het Kerkebeekpad vormt hierin de hoofdader en het verbindend element.

Ruimtelijke differentiatie: Clusters

In onze ontwerpvisie voor de uitbreiding van de hogeschool en de uitwerking van het landschap, onderscheiden we 3 zones of clusters van gebouwen en buitenruimtes met een verschillend karakter. Binnen onze visie zoeken we naar een boeiend spanningsveld tussen stad en natuur.

  • Cluster 1: het plein. De zone van het BST1-gebouw en de parking tegenover het station wordt omgevormd tot een dens bouwblok met een stedelijk karakter. De bestaande en nieuwe gebouwen worden geclusterd rond een centraal verhoogd plein, waar de grote publieke functies en ontmoetingsruimtes op aansluiten.
  • Cluster 2: de vrije natuur. De zone van het bos en het water is een stukje waardevolle natuur dat we onaangeroerd willen laten en verder versterken.
  • Cluster 3: de collectieve tuin. In de zone van de Lodge willen we maximaal inzetten op ‘shared space’ voor de bewoners van de studentenverblijven en de gebruikers van de schoolcampus in het algemeen.

Cluster 1: inplanting nieuwbouw

Het BST1-gebouw vormt vandaag de toegang tot de site Campus Howest vanaf het station van Brugge. Het gebouw, daterend uit de jaren ‘90, vormt een uniek en karaktervol beeld, maar mist een duidelijke en uitnodigende entree. Om de nieuwe gebruikers van de campus te verwelkomen vanaf de kant van het station, stellen wij voor om op die hoek een nieuwe ‘voorbouw’ met verkeersvrij voorplein te realiseren. Zo willen we ook het parkeerplein en de hellingsbaan aan de huidige inkom verkeersvrij maken en nieuw leven inblazen als kwalitatieve verblijfsruimte en verbindingselement tussen de bestaande en nieuwe gebouwen. Het bestaande BST1-gebouw vormt een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. We erkennen de kwaliteiten van dit gebouwde complex en willen deze maximaal behouden en versterken. Door de inplanting van de nieuwe bouwvolumes ten opzichte van de bestaande gebouwen wordt een nieuwe tussenruimte gecreëerd: “het studentenplein”. Het studentenplein ontsluit en verbindt de verschillende gebouwen en functies, en vormt als het ware een horizontaal atrium.

Inplanting

Ons voorstel voor de uitbreiding van de campus omvat 2 nieuwbouwvolumes aan de Spoorwegstraat, in L-vorm ingeplant langs het bestaande BST1-gebouw en op die manier een grote centrale buitenruimte afbakenend. Dit centrale ‘studentenplein’ geeft rechtstreeks toegang tot de grote publieke functies – het restaurant, de foyer, de grote aula en de polyvalente ruimte – die verspreid zijn over de verschillende gebouwen.

Renovatie

Het BST1 gebouw wordt geëvalueerd in functie van de gemiddelde levensduur van de verschillende bouwelementen. Uit de eerste verkenning van het gebouw worden conclusies getrokken over de actuele staat van het gebouw, de functionele organisatie en aanpassingsmogelijkheden, en de verschillende technische interventies nodig om het comfort en veiligheid van de gebruikers te garanderen.

Toekomstvisie: Parkingniveau wordt leslokalen en open leercentrum - De bovengrondse parkeerlaag in de sokkel wordt als een ‘intelligente casco’ ontworpen: een toekomstige functiewijziging naar bijvoorbeeld les- of studieruimte is mogelijk en er is voldoende daglichttoetreding.

Gevels: Duurzaam Gevelsysteem

Het modulair gevelconcept biedt flexibiliteit naar indeling en organisatie van de binnenruimte toe en vormt zo een van de uitgangspunten voor het ontwerp van een duurzaam gebouw. Door het gevarieerde bouwprogramma met verschillende types lesruimtes en werkplekken hebben we geopteerd voor een rationele skeletstructuur en een modulair gevelsysteem die een vrije invulling en ruimtelijke differentiatie en flexibiliteit toelaten. Het modulaire gevelconcept biedt een grote ontwerpvrijheid en laat toe om de verhouding tussen de glasoppervlaktes en de gesloten gevels nog bij te sturen om de energetische performantie van het gebouw te optimaliseren.

Materialisatie en integratie in de omgeving

Qua materialisatie en kleur zoeken we voor de nieuwbouwvolumes aansluiting bij de omgeving: enerzijds bij de rode bakstenen gevels van het bestaande BST1-gebouw, zodat oud en nieuw een coherent geheel vormen; anderzijds bij de nieuw gebouwde context van de stationsomgeving, met het aanpalende KULAB-gebouw en de hogere bebouwing aan de overkant van de spoorweg.

Ook het buitenschrijnwerk in rood geanodiseerd of gemoffeld aluminium zorgen voor de link met het bestaande BST1-gebouw.

Onze masterplanvisie werd niet weerhouden.

Abscis Architecten - visualisatie G2 Architectural Graphics

visualisatie G2 Architectural Graphics

Abscis Architecten - visualisatie G2 Architectural Graphics

visualisatie G2 Architectural Graphics

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - schema axonometrie

schema axonometrie

Delen