wedstrijd

Abscis Architecten - visualisatie G2 Architectural Graphics

In de stationsbuurt van Brugge wilde HOWEST een masterplan voor een geïntegreerde duurzame campus.

Abscis Architecten - visualisatie G2 Architectural Graphics

visualisatie G2 Architectural Graphics

Abscis Architecten - visualisatie G2 Architectural Graphics

visualisatie G2 Architectural Graphics

We streven zo naar een open campus zonder harde grenzen, als een ‘vloeiend’ landschap verbonden met de omgeving

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - schema axonometrie clusters 1-2-3

schema axonometrie clusters 1-2-3

‘DE RUUTE’

Een ‘ruute’ is Brugs dialect voor ‘ruit’, ‘raam’ of ‘venster’. In oorsprong heeft het woord de bouwkundige betekenis van ‘opening in een muur’, waar doorheen gekeken kan worden en licht naar binnen kan vallen. Als ‘venster op de wereld’ staat de ‘ruute’ ook symbool voor het onderwijs, als ‘ruute’ naar kennis, ervaring, inzicht, zelfontplooiing, diversiteit, innovatie… In ons ontwerpvoorstel voor de uitbreiding van de Brugse Howest-campus vormt ‘de ruute’ letterlijk en figuurlijk het centrale thema.

Masterplan

Onze masterplanvisie gaat uit van de ruimtelijke kwaliteiten en opportuniteiten van de campus: bereikbaarheid, visibiliteit, openheid, groen… De open ruimte en natuur op de site zijn uiterst waardevol en absoluut te behouden, maar kunnen nog versterkt worden qua belevingswaarde en verblijfskwaliteit. Deze visie zuivert het huidige kluwen van leslokalen, administratieve en recreatieve functies, parkeerruimte en groenomgeving uit tot een helder leesbaar geheel door de site te koppelen aan de drie belangrijkste thema’s binnen het project: schoolfuncties, mobiliteit en groen/water-beleving.

Onze visie eindigt niet bij de perceelsgrenzen van de site van Howest, maar kleurt ook buiten de lijnen, over de perceelsgrenzen heen. Hiermee beogen we in eerste instantie een homogeen beeld en coherente ruimtelijke visie op de omgeving, maar willen we ook aantonen dat meerdere partijen samen voordeel kunnen halen uit samenwerking en dialoog, ruimte delen en gemeenschappelijke voorzieningen. We streven zo naar een open campus zonder harde grenzen, als een ‘vloeiend’ landschap verbonden met de omgeving, met zachte overgangen tussen publieke en private ruimte, tussen bebouwing en open ruimte, tussen verharde oppervlakken en groen.

Ruimtelijke differentiatie

In onze ontwerpvisie voor de uitbreiding van de hogeschool en de uitwerking van het landschap onderscheiden we 3 zones of clusters van gebouwen en buitenruimtes met een verschillend karakter. Cluster 1 is het plein. De zone van het BST1-gebouw en de parking tegenover het station wordt omgevormd tot een dens bouwblok met een stedelijk karakter. De bestaande en nieuwe gebouwen worden geclusterd rond een centraal verhoogd plein, waar de grote publieke functies en ontmoetingsruimtes op aansluiten. Cluster 2 is de vrije natuur: de zone van het bos en het water is een stukje waardevolle natuur dat we onaangeroerd willen laten en verder versterken. Cluster 3 is de collectieve tuin. Daar willen we maximaal inzetten op ‘shared space’ voor de bewoners van de studentenverblijven en de gebruikers van de schoolcampus in het algemeen.

Architectuur

De toekomstige campus moet een reeks flexibele ruimtes krijgen die uitnodigen tot leren, ontmoeting en samenwerking. Met een groeiend aantal studenten en studierichtingen moeten de onderwijsgebouwen extreem flexibel zijn. Ze moeten niet alleen door meerdere studierichtingen of zelfs externen gebruikt kunnen worden, maar moeten ook een grote verscheidenheid aan flexibele ruimtes omvatten die voorzien in verschillende manieren van lesgeven en leren in verschillende groepsgrootte.

Een flexibel gebouw met de mogelijkheid tot aanpassen aan toekomstige vormen van gebruik, gaat langer mee en draagt bij aan een duurzame omgeving. De nieuwbouwvolumes zijn ontworpen op basis van een rationeel grid voor de dragende betonskeletstructuur, en een modulair gevelconcept die een flexibele indeling met lichte scheidingswanden toelaat. Door de grote kolommenvrije overspanningen en de modulaire gevel- en planopbouw kunnen de verschillende verdiepingen op verschillende manieren ingedeeld worden en aangepast in de toekomst.

Een modulair gevelconcept biedt flexibiliteit naar indeling en organisatie van de binnenruimte toe en vormt zo één van de uitgangspunten voor het ontwerp van een duurzaam gebouw. De gevels van de nieuwbouwvolumes zijn opgevat als een massieve gebouwschil in baksteenmetselwerk en architectonisch beton. Het strakke ritme van raamopeningen en metselwerkpenanten wordt doorbroken door een spel van verschillende raam- en kolombreedtes, steeds op basis van een vaste gevelmodule, maar variërend in de breedte en hoogte van de gevels. Hier en daar zijn enkele grotere gevelopeningen voorzien waar plaatselijk wordt afgeweken van het strakke gevelritmiek en modules. Dit om bepaalde ontmoetingsruimtes of circulatiezones meer zichtbaarheid geven en het uitzicht naar de omgeving vergroten.

Materialisatie en integratie in de omgeving

Qua materialisatie en kleur zoeken we voor de nieuwbouwvolumes aansluiting bij de omgeving: enerzijds bij de rode bakstenen gevels van het bestaande BST1-gebouw, zodat oud en nieuw een coherent geheel vormen, anderzijds bij de nieuw gebouwde context van de stationsomgeving met het aanpalende KUL-gebouw en de hogere bebouwing aan de overkant van de spoorweg.

In deze context willen we een fris en attractief gevelbeeld creëren, door toepassing van een lichte, wit-beige baksteen in combinatie met rode betonelementen en buitenschrijnwerk.

Onze masterplanvisie werd niet weerhouden.

Abscis Architecten - visualisatie G2 Architectural Graphics

visualisatie G2 Architectural Graphics

Abscis Architecten - visualisatie G2 Architectural Graphics

visualisatie G2 Architectural Graphics

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - schema axonometrie

schema axonometrie

Delen